Disclaimer

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

Uiteraard wordt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat de informatie aangeboden op of via deze website op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie. Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, is gewijzigd. De informatie aangeboden op of via deze website kan voor een deel uit informatie bestaan die door de verschillende Nationale Consortia Zon voor eigen taakuitvoering gebruikt en kan daarom minder geschikt zijn voor andere doeleinden.

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande. De Nationale Consortia Zon aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade (waaronder ondermeer begrepen winst­derving, bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website,

  • gebruik van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden,

  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website,

  • misbruik van deze website,

  • verlies van gegevens,

  • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of 

  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website, een en ander behoudens voor zover de schade voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Nationale Consortia Zon of diens leidinggevenden.

Onze andere consortia