Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

3 apr.
Haalbaarheidsstudie Zonne-energie op waterbassins

Waterbassins zijn onderdeel van het tuinbouwlandschap in de regio en hebben op dit moment slechts een enkele functie. Om dubbel ruimtegebruik te stimuleren én bij te dragen aan de ambities voor duurzame opwek in de Regionale Energie Strategie (RES), is zonne-energie op waterbassins een ideale optie. In de RES Rotterdam Den Haag 1.0 is daarom ingezet op het realiseren van 89 gigawattuur (GWh) in het glastuinbouwgebied met zonne-energie op waterbassins in 2030.

In het uitvoeringsprogramma dat is opgesteld als onderdeel van de RES 1.0 is als tussentijdse doelstelling geformuleerd dat 57 GWh in 2025 gerealiseerd moet zijn door zon op waterbassins. Om deze doelstelling voor 2025 te realiseren is ondersteuning nodig. Daarom hebben Greenport West-Holland en Energie Samen Zuid Holland in opdracht van de RES Rotterdam Den Haag de versnellingsaanpak Zon op Waterbassins ontwikkeld.

In deze haalbaarheidsstudie voor zonne-energie op waterbassins zijn vier pilotprojecten onderzocht op de technische, juridische en financiële haalbaarheid. Deze studie is het eindresultaat van fase 1 van de Versnellingsaanpak Zon op Waterbassins. Vanwege de diversiteit van de projectlocaties geven de uitkomsten van dit rapport een breed beeld over de (on)mogelijkheden van zonnepanelen op waterbassins.

Lees de haalbaarheidsstudie hier.

Onze andere consortia