Projecten

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

Vergunbaarheidsstudie

Het project vergunbaarheidsstudie heeft als doelstelling om alle criteria en afwegingen voor vergunningverlening voor drijvende zonneparken in kaart te brengen en te komen tot een uniforme benadering door alle betrokken overheden (beoordelingskader). Op deze manier ontstaat voor projectontwikkelaars een helder en eenduidig stappenplan om een vergunning voor een drijvend zonnepark te verkrijgen.

Het is daarbij belangrijk om onderscheid te maken tussen verschillende types oppervlaktewater:

 1. Stilstaand / stromend
 2. Diep / ondiep
 3. Wateren met hoge ecologische waarden
 4. Baggerdepots, drinkwaterbekkens en andere special purpose wateren
 5. Wateren met sterk fluctuerend waterpeil
 6. Wateren waar kruiend ijs kan optreden

Een vergunningstraject vraagt aandacht voor de volgende aspecten:

 1. Ecologische effecten (vogels, algen, etc)
 2. Effecten van verminderd zonlicht in water (incl UV deel)
 3. Waterkwaliteit (o.a. uitloging van materialen, effect van verminderd zonlicht in het water, vogel(poep)aantrekkende werking)
 4. Waterveiligheid
 5. Waterafvoerfunctie
 6. Nautische veiligheid en verkeersdoorstroming
 7. Onderhoud aan waterschaps- of waterstaatwerk
 8. Belangen van andere stakeholders
 9. Aspecten van ruimtelijke ordening (omgevingswet) en sociale acceptatie.

Dit project wordt geleid door Rijkswaterstaat in samenwerking met STOWA. De uitvoering is belegd bij de onderzoeksbureaus Deltares en Colibri Advies.

Looptijd
Begin 2017 tot medio juni 2018

Onze andere consortia